Disclaimer

Zowel TANS als ook haar producten en de website zijn voortdurend aan wijzigingen onderhevig. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.

Disclaimer

De websites:
- www.tans.net
- www.impact-planning.com

worden beheerd en geëxploiteerd door TANS b.v. te Eindhoven (hierna te noemen: "TANS "). TANS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 170 84 085.

Door een van deze websites te bezoeken en/of kennis te nemen van de op (of via) deze websites aangeboden informatie, stemt de gebruiker van de website in met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Deze disclaimer ziet op de gehele inhoud van de websites van TANS en is van toepassing op een ieder die deze websites bezoekt en/of kennis neemt van de op (of via) deze websites aangeboden informatie.

TANS besteedt de grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling, inhoud, toegankelijkheid, compleetheid, correctheid, betrouwbaarheid en actualiteit van (de informatie op) haar websites. Desondanks kan zij niet garanderen dat (de informatie op) haar websites juist en/of volledig en/of toegankelijk en/of actueel is. TANS kan geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van een gebruiker en/of derden als gevolg van het gebruik van (de informatie, gegevens, adviezen, ideeën, enzovoort op) haar websites, dan wel onjuistheden en/of onvolledigheden in deze informatie, dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om (informatie op) de websites te raadplegen. Hetzelfde geldt voor schade die wordt veroorzaakt doordat informatie niet actueel c.q. verouderd is en voor schade veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van informatie via het internet. Voormelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden voor alle mogelijke schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect, veroorzaakt door het gebruik van (de informatie op) de websites.

Alle rechten omtrent (de informatie op) de websites, waaronder de rechten van intellectuele eigendom, berusten bij TANS. Zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van TANS is het niet toegestaan om (de informatie op) een van deze websites, of enig gedeelte daarvan, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken, of over te dragen.

TANS behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar websites en deze disclaimer, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, al dan niet gedeeltelijk, te wijzigen of verwijderen. Wijzigingen in de disclaimer zullen worden gepubliceerd op de websites van TANS. TANS raadt u dan ook aan om de websites en deze disclaimer regelmatig te raadplegen.

Deze disclaimer is laatstelijk gewijzigd op 29 maart 2021.

E-mail disclaimer

De informatie/inhoud van dit emailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerden. TANS staat niet in voor juiste en volledige overbrenging van de inhoud van dit emailbericht, noch de tijdige ontvangst ervan. TANS garandeert dat een verzonden e-mail is gescand op virussen, echter kan niet garanderen dat een verzonden emailbericht wordt overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van derden en is daarvoor ook niet aansprakelijk. Indien bovenstaand emailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend de inhoud niet te gebruiken maar TANS direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

Deze e-mail disclaimer is laatstelijk gewijzigd op 29 maart 2021.