Ketenregie is het toverwoord!

Written by: Tans

Op 27 maart kwam de deelmarkt Distributie & Groupage voor de tweede keer samen, ditmaal bij TANS in Eindhoven.

Doel van de bijeenkomst is om klanten die in hetzelfde deelsegment actief zijn, regelmatig bijeen te brengen om branchegerelateerde ontwikkelingen te bespreken en van elkaar te leren. Het platform heeft ook als doel de werking van TALIS en mogelijke verbeteringen daarvan te bespreken. 

Wel of geen automatische import urenregistratie vanuit boordcomputers
De discussie werd geopend met het issue 'controle / registratie uren' van de chauffeurs. De vraag die wordt gesteld, is of het wenselijk is dat boordcomputergegevens automatisch worden ingelezen in TALIS. Een voordeel dat hiermee kan worden behaald; is dat met behulp van de BI Tool Qlikview (grafisch) inzicht kan worden verkregen in de eigen bedrijfsresultaten. Wat als nadeel wordt ondervonden is het feit dat een standaard boordcomputer 24 uur per dag weergeeft, maar geen rustmomenten of overloop registreert. Dit maakt het moeilijk om te plannen en sturen. 

Ook bestaat de angst voor 'dubbelingen' bij automatische import. René Knapen van TANS geeft aan dat registratie van de uren via twee stromen kan plaatsvinden; zowel via de data vanuit de boordcomputer als vanuit TALIS. Deze kan men dan laten samenkomen in Qlikview. Voorcalculatie (planning) kan plaatsvinden m.b.v. TALIS Taskmanager. (Via TALIS kan men in het planbord weekgemiddelden van de chauffeur laten berekenen achteraf).


Men loopt m.b.t. registratie tegen de inspectie aan; er is aan één van de totaal zes aanwezige organisaties gevraagd deel te nemen aan het programma systeemtoezicht. Voordeel hiervan is dat wanneer je dit convenant hebt gesloten je auto's binnen Nederland niet worden gecontroleerd. Een ander geeft aan juist niet te willen koppelen, om inspectie weg te houden. 'Er vind nu nauwelijks controle plaats en onze chauffeurs rijden regelmatig 'door'. Een ander oppert: 'Wij zijn ons hier ook in aan het verdiepen. De controles worden tegenwoordig steeds strakker. Registratie levert een hoop werk op, maar voorkomt hoge boetes'. 

Voorcalculatie kosten (op zendingniveau)
De kunst is om achteraf te kunnen zien welke 'dure' zendingen beinvloedbaar waren (ligt de oorzaak binnen of buiten het eigen bedrijf?). Het blijkt in ieder geval belangrijk om inzicht te hebben in wat je planner doet (het individuele resultaat). Het is belangrijk om kosten en opbrengsten per rit op zending en klantniveau in kaart te krijgen (hiervoor kan men algoritmes gebruiken waardoor omkoppelingen en dergelijke kunnen worden meegenomen). Maar hoe leg je je kosten nu vast? Een verdeling maken blijft lastig. Als idee wordt genoemd om hiervoor de CO2 administratie systematiek te gebruiken (klik hier voor meer informatie). De keten verantwoordelijk stellen. Dit is een onderwerp dat tijdens eenvolgende deelmarktbijeenkomst wederom op de agenda zal staan. 

Onderzoek benchmarking 
Tijdens de vorige deelmarktbijeenkomst op 31 oktober in Vianen is de vraag gesteld wat TANS kan betekenen voor de deelmarkt Distributie op gebied van benchmarking. Als antwoord hierop is stagiar Matthijs Rutjens een onderzoek gestart naar de wensen en mogelijkheden hiertoe. Benchmarken houdt in: Hoe presteren collega's en hoe doe ik het ten opzichte van hen. Benchmarking is gegevens uit testen continue analyseren, het verschil van de eigen prestatie met de 'beste' en daarop doelstellingen en processen bijsturen. KPI's zijn hulpmiddelen voor een bedrijf om bijvoorbeeld de prestatie van het bedrijf te meten. Dit maakt doelstellingen meetbaar en inzichtelijk. 78% van de klanten van TANS heeft aangegeven te willen benchmarken met elkaar op gebied van materieel, ritten, personeel en financiën. Het voorstel van KPI's op basis waarvan benchmarking kan plaatsvinden wordt binnenkort voorgelegd aan onderzoeksdeelnemers. 

Demonstratie TALIS Rayonnering
Rayonnering is een nieuwe optie in TALIS die nuttig kan zijn bij het onderverdelen van laadlosplaatsen, de opdrachtenadministratie, de ritplanning of de tarifering. U kunt zelf uw rayonindeling maken en adressen koppelen aan een rayon of meerdere rayons. Rayons kunnen grensoverschrijdend zijn.  Klik hier voor de folder Rayonnering. 

Ook is er een Audit Tool beschikbaar gekomen waarmee mutaties op de achtergrond kunnen worden gelogd. In bepaalde sectoren van de logistiek wordt er vereist dat alle mutaties in het informatiesysteem opgeslagen worden om in geval van een calamiteit geraadpleegd te kunnen worden. Klik hier voor de folder Audit Tool. 

Evaluatie 

Aanwezigen zijn het met elkaar eens dat dit wederom een nuttige en leerzame ontmoeting was. 'Je leert veel van elkaar in die paar uurtjes dat je bij elkaar zit'. 'Dit soort bijeenkomsten biedt stof tot nadenken, dat is positief. Je proeft wat van de markt, iedere deelnemer heeft zijn eigen achtergrond'. 'Het is goed dat TANS (als TMS leverancier) hiermee bezig is'.  De bijeenkomst was duidelijk en doeltreffend. 'Durven doen!'. 'Het informatieve karakter van de bijeenkomst was prettig en er wordt ook iets gedaan met de suggesties vanuit de deelnemers'. 

De vraag wordt gesteld of TANS meer behoefte vanuit de markt merkt tot automatiseren. René Knapen geeft aan dat  TANS de laatste twee jaar veel nieuwe klanten heeft gehad, maar dat hij nu wel merkt dat er vertraging optreed. Veel aanvragen zijn in behandeling. Organisaties zijn aan het minimaliseren (gebrek aan personeel, meer met minder). Door te automatiseren kun je je cashflow verbeteren en de hoeveelheid personeel verminderen. Automatiseren levert tegenwoordig direct geld op omdat je de software niet meer hoeft aan te schaffen maar ook kunt leasen. Hij is ook van mening dat er tegenwoordig te weinig op strategisch niveau wordt gedacht (men is teveel operationeel bezig vanwege tijdsgebrek en een minimale bezettingsgraad).  De wereld om ons heen verandert continue. TANS wil op de ontwikkelingen blijven inspelen, daarom sluiten wij ook alleen een contract af i.c.m. een onderhoudscontract. Hierdoor kunnen wij onze klanten de garantie geven dat het pakket dat zij gebruiken actueel is en blijft. Ook de softwareontwikkeling verloopt nu anders dan voorheen. 

Vervolg
Er wordt nog een vervolgdatum geprikt. Zodra deze bekend is worden uitnodigingen verstuurd. Heeft u interese en wilt u zich nu al aanmelden voor een volgende bijeenkomst, geef dit dan aan per mail naar info@tans.net.  

Twitter

-->